ინგლისურ-ქართული ლექსიკონის გამოქვეყნებული ტომების სიტყვანი (ასოები A - O) ძირითადად აღებულია ი. გალპერინის საერთო რედაქციით გამოცემული 150 000-სიტყვიანი „დიდი ინგლისურ-რუსული ლექსიკონიდან“ და ამავე ლექსიკონის 12 000-სიტყვიანი დამატებიდან. სიტყვა-სტატიების აგებულებაც მნიშვნელოვანწილად აღნიშნულ ლექსიკონს ეყრდნობა. ი. გალპერინის ლექსიკონის სიტყვა-სტატიები გადამუშავდა ინგლისური ენის შემდეგი განმარტებითი ლექსიკონებით:

ოქსფორდის დიდი ოცტომეული ლექსიკონი ისტორიულ პრინციპებზე. ლექსიკონში მოცემულია ნახევარი მილიონი სიტყვა-სტატია, რომელთა განმარტებები განმტკიცებულია ათი მილიონი საილუსტრაციო მასალით მდიდარი ინგლისურენოვანი ლიტერატურიდან. სარედაქციო კოლეგია იყენებს ლექსიკონის კომპიუტერული ვარიანტის სულ ბოლო გადამუშავებულ ვერსიას, რომელშიც უკანასკნელი ოცწლეულის ლექსიკური სიახლეებიც არის შეტანილი; 

ვებსტერის დიდი ლექსიკონი, რომელიც ასევე 500 000 სიტყვა-სტატიას მოიცავს;

ოქსფორდის, ვებსტერის, კემბრიჯის უფრო მცირეტანიანი გამოცემები;

• ლონგმენის, კობილდის და მრავალი სხვა ლექსიკონი (იხ. ლექსიკოგრაფიული წყაროები).

ყოველი სიტყვის, პოლისემანტური სიტყვის ყოველი მნიშვნელობის დასადგენად რედაქტორები მიმართავენ აღნიშნულ ლექსიკონებს. შესიტყვებები, ფრაზეოლოგიური ერთეულები, ანდაზები, ფრაზული ზმნები იძებნება არა მხოლოდ ზემოხსენებულ ლექსიკოგრაფიულ წყაროებში, არამედ ფრაზეოლოგიურ და სხვა სპეციფიკურ ლექსიკონებში.

ლექსიკონის ყოველ სიტყვა-სტატიაში წარმოდგენილია სიტყვის გრამატიკული, ლექსიკური და სტილისტიკური დახასიათება. ლექსიკონში გათვალისწინებულია დროისმიერი კვალიფიკაციები (მოძველებული, არქაული), ადგილისმიერი კვალიფიკაციები (ამერიკული, ახ. ზელანდიური, კანადური და ა.შ.), სტილისტიკური კვალიფიკაციები (სასაუბრო, წიგნური, ამაღლებული, ვულგარული, სლენგი და ა.შ.), დარგობრივი კვალიფიკაციები (იხ. დარგობრივი ტერმინოლოგია). 

სიტყვა-სტატიებში მაქსიმალურადაა წარმოდგენილი ინგლისური სიტყვების პოლისემანტური მნიშვნელობები, შესიტყვებები, ფრაზეოლოგიური ერთეულები და სხვ.

ლექსიკონის  მე-14 ტომიდან სარედაქციო კოლეგია აღარ ეყრდნობა ი. გალპერინის ლექსიკონს და როგორც სიტყვანის შერჩევისას, ასევე სიტყვა-სტატიების აგებისას ზემოთ მითითებულ ლექსიკოგრაფიულ წყაროებთან ერთად ხელმძღვანელობს ოქსფორდის უნივერსიტეტის გამომცემლობის მიერ ბოლო წლებში გამოქვეყნებულ ლექსიკონებით.


 
Margaliti Limited © 2006. All Rights Reserved